Saulriets
LatviešuRussian
APBEDANAS INFORMATVAIS PORTLS SAULRIETS.LV PAR AKTULKO NOZAR

Rga


Luteru bazncas:                 
Augšmcelšans evaliski luterisk draudze
Augsburgas ticbas apliecbas Rgas luteru draudze
Balt evaliski luterisk baznca
Beru evanliski luterisk draudze
Bieru Sv. Katrnas evaliski luterisk baznca 
  Bolderjas evaliski luterisk draudze
Doma evaliski luterisk baznca
Evanlista Lkas evaliski luterisk krievu draudze
Evaliski luterisk Misiones baznca 
Igauu Ptera-Pvila evaliski luterisk draudze
Jaun Sv. ertrdes evaliski luterisk baznca  
Jaunciema evaliski luterisk draudze
  Jzus evaliski luterisk baznca
  Meaparka draudze
Nedzirdgo evaliski luterisk draudze
  Katlakalna evaliski luterisk draudze
  Kristus evaliski luterisk draudze
  Krusta evaliski luterisk baznca
  Lutera evaliski luterisk baznca
  Mrtia evaliski luterisk baznca
  Sv. Ja evaliski luterisk baznca
Sv. Marka evaliski luterisk draudze
  Sv. Pvila evaliski luterisk draudze
  Sv. Ptera evaliski luterisk baznca 
  Sv. Trsvienbas evaliski luterisk baznca
  Vec Sv. ertrdes evaliski luterisk baznca
Romas katou bazncas: Bolderjas Vissvtks Jaunavas Marijas Debess uzemšanas baznca
  Metropolijas Romas katou Krija
Kristus karaa Romas katou baznca
Sv. Alberta Romas katou baznca
Sv. Franciska Romas katou baznca
  Sv. Jzepa Romas katou baznca
Sv. Jkaba Romas katou katedrle
Sv. Marijas-Magdalnas Romas katou baznca
Spju Dievmtes Romas katou draudze
Rgas Vissvtks Trsvienbas Romas Katou baznca
Anglikau baznca: Rgas Sv. Pesttja angliku baznca
Pareizticgo bazncas: Debesbraukšanas latviešu pareizticgo draudze
  Kristus Apskaidrošanas pareizticgo draudze
  Kristus Pesttja Svtbildes pareizticgo baznca
  Kristus Piedzimšanas pareizticgo katedrle
  Mihaila Erceea pareizticgo baznca
  Preobraenska pareizticgo baznca
Sv. Aleksandra evska pareizticgo baznca
Sv. Gregora Apgaismotja baznca
Sv. Ja Priekštea pareizticgo baznca
Sv. Trijdbas Prdaugavas pareizticgo baznca
Trijdbas pareizticgo katedrle
Vissvts Dievmtes pasludinšanas pareizticgo baznca
Vissvts Dievmtes patvruma pareizticgo draudze
Visu Svto pareizticgo baznca
Baptistu draudzes: Angu-Amerikas Misiones biedrba

Atmodas krievu baptistu Iguciema draudze
genskalna baptistu draudze
  Betnijas krievu baptistu draudze
  Bteles baptistu draudze
  Evalija baptistu draudze
  Golgtas baptistu draudze
  Internacionl baptistu draudze
  Iuciema baptistu draudze
  Jaun evalisk baptistu draudze
  Krusta Evaliski kristgo baptistu baznca
  Mateja baptistu draudze
  Pestšanas Tempa baptistu draudze
  Rgas Misiones baptistu draudze
  Seminra baptistu draudze
  Vlandes baptistu draudze
Jaunapustulisk baznca: Latvijas Jaunapustulisk baznca
Vecticbieku draudzes: Rgas Grebenšikova vecticbnieku draudze
Metodistu draudzes: Latvijas Apvienot metodistu Baznca, Rgas 1. draudze
Latvijas Apvienot metodistu Baznca, Rgas 2. draudze
Latvijas Apvienot metodistu Baznca, Rgas krievvalodg draudze
Septts dienas adventistu draudzes: Septts dienas adventistu Rgas 1. draudze
  Septts dienas adventistu Rgas 2. draudze

Septts dienas adventistu Rgas 3. draudze
  Septts dienas adventistu Rgas 4. draudze
  Septts dienas adventistu Rgas 5. draudze
  Septts dienas adventistu Rgas 6. draudze
  Septts dienas adventistu Rgas 7. draudze
  Septts dienas adventistu Rgas 8. draudze
  Septts dienas adventistu Rgas 10. draudze
Vassarsvtku draudzes: Atklsmes vasarsvtku draudze
  "Cerba", Rgas Vasarsvtku draudze
"Getzemane", Vasarsvtku draudze
  "Lab vsts", Rgas Vasarsvtku draudzes kristgais centrs
Reformtu draudzes Rgas Reformtu Bbeles draudze
Rgas Reformtu Bru Evaliski luterisk draudze
Ebreju reliisks draudzes: "Habad ubavi", ebreju draudze
Kašruts, ebreju reliisk draudze
Rgas ebreju reliisk draudze
"Šamir", Rgas un Latvijas ebreju reliisk draudze
Citas: Jaun Paaudze
Jehovas liecinieki
Rgas Bahai ticbas draudze
Rgas bbelisk draudze
Rgas Centra Kristus draudze
Pestšanas Armija Latvij, Rgas 2. korpuss "Betnija"
Rgas Rmavas dievturu draudze
"Sidabrene", latviešu neatkarg dievturu draudze
Starptautisk Krišnas Apzias biedrba, Rgas draudze
Luteru bazncas un draudzesDoma evaliski luterisk baznca


Adrese: Doma laikums 1, Rga, LV - 1050
Kanceleja: Palasta iel 2, Rga, LV - 1050
Mob. tlrunis: 29499097
Fakss: 7227573,
E-pasts: doms@lutheran.lv

Mjas lapa: http://www.doms.lv/
 
Dekns: Elijs Godiš
Tlrunis: 7227573
Mob. tlrunis: 29101128
E-pasts: elijs.godins@lutheran.lv

Mctjs: Dzintars Laugalis
Tlrunis: 7226592
Mob. tlrunis:  26533041
E-pasts: dzintars.laugalis@lutheran.lv; dzlaugalis@one.lv

Dievkalpojumi : svtdiens plkst. 12:00
                             darba diens plkst. 8:00
                             sestdiens plkst. 8:00Rgas Sv. Ptera evaliski luterisk baznca

Adrese:  Skru 19, Rga, LV-1050   
Tlrunis: 7229426
Mjas lapa : www.peterbaznica.lv

Mctjs: Atis Vaickovskis
Tlrunis: d.7335856, m.7315749
Mob. tlrunis: 29489408

E-pasts: atis.vaickovskis@mil.lv
Mctja pieemšanas laiks - ceturtdiens plkst. 17:00

Dievkalpojumi:  svtdiens plkst. 10:00

Rgas Jzus evaliski luterisk baznca

Baznca: Elijas 18, Rga, LV-1050   
Tlrunis/fakss: 7224123
Diakonija: Dzirnavu 118, Rga, LV-1050   
Tlrunis: 7220084
e-pasts: info@jezusdraudze.lv
Mjas lapa: www.jezusdraudze.lv/

Mctjs: Erberts Bikše
Tlrunis: 7224123
Mob. tlrunis: 26018171
E-pasts: erberts@latnet.lv

Pieemšanas laiki: trešdiens plkst. 10.00-13.00, ceturtdiens plkst.16.00-17.30

Palgmctjs: irts Prmnieks
Mob. tlrunis: 29477177

Draudzes priekšnieks: Krlis Škenderkis
Mob. tl.: 29294698
e-pasts:karlis@abtechnology.lv

Draudzes kanceleja: Darba laiki:
                       otrdiens plkst. 15:00-19:00,
                       trešdiens plkst. 9:00-16:00,
                       ceturtdiens plkst. 13:00-19:30,
                       piektdiens plkst. 9:00-16:00,
                       svtdiens - pirms un pc dievkalpojuma.

Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 10:00
                            ceturtdiens plkst. 18:00  - nedas dievkalpojums
                            katra mneša pdj piektdien plkst. 19.00 - jauniešu dievkalpojumsRgas Lutera evaliski luterisk baznca

Adrese: Torakalna 3/5, Rga, LV-1004   
Tlrunis: 7615333
Kanceleja: Indria iel 8, Rga, LV- 1004
Tlrunis/fakss: 7601564
Mjas lapa: www.rigasluteradraudze.lv

Mctji: Linards Rozentls
                 Tlrunis: 7937594
                  Mob. tlr. : 29220416
                  E-pasts: linards.rozentals@luteradraudze.lv

                  Juris Rubenis
                  Tlrunis: 7601564
                  E-pasts: j.rubenis@parks.lv


Indulis Pais
Tlrunis:  7610755
Mob. tlrunis:  26432053
E-pasts: i.paics@inbox.lv

Kaspars Simanovis,
Mob. tlrunis: 26146394
E-pasts: kaspars.simanovics@lutheran.lv


Kancelejas darba laiks:
pirmdiens 16:00-19:00
                                            otrdiens 15:00-20:00
                                            ceturdiens 14:00-17:45
                                            sestdiens 10:00-17:45
                                            svtdiens 9:00-15:00

Dievkalpojumi: Ceturtdiens plkst. 18:00
                             Sestdiens plkst. 18:00
                             Svtdiens plkst. 10:00 un plkst. 12:00Rgas Sv. Ja evaliski luterisk baznca

Adrese:
Skru iel 24, Rg, LV 1050
Kanceleja: Ja 7, Rga, LV-1050   
Tlrunis: 7224028
Fakss:
7225171
E-pasts:
janabaznica@apollo.lv
Mjas lapa: www.janabaznica.lv

e-pasts: ablums@tvnet.lv

Draudzes mctji pieem apmekltjus:
Ingus Dauksts - otrdiens no pkst 13:00 ldz 19:00
Mob. tlr. : 26430769
e-pasts: inguscaps@navigator.lv

Juris Zariš - trešdiens un ceturtdiensplkst 10:00 -13.00
Mob. tlr. : 29463652
e-pasts: j.zarins@tvnet.lvjzarins@gmail.com (lielka apjoma stjumiem)

Jnis Liepiš - piektdiens plkst 10:00 -13:00

Kancelejas darba laiks: Otrdiens: plkst. 10:00 – 19:00
                                            Trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien: plkst.10:00 – 13:00
Tlrunis: 7224028
e-pasts: janabaznica@apollo.lv

Diakonijas vadtja ir kancelej trešdiens no 12.00 - 13.00

Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 10:00
                             trešdiens plkst.  18:30Rgas Jaun Sv. ertrdes evaliski luterisk baznca


Adrese: Brvbas 119, Rga, LV-1001   
Tlrunis: 7377236
E-pasts:
jaunagertrudes@lutheran.lv
Mjas lapa: http://jautragertrude.from.lv/

Mctjs: Jnis Ginters
Tlrunis: 7377236
Mob. tlrunis: 29265114
E-pasts: janis.ginters@lutheran.lv

Mctjs: Aivars Smuidris
Mob. tlrunis: 26522538
E-pasts: asmuidris@inbox.lv


Draudzes kanceleja strd: 
otrdiens no plkst. 14:00 ldz 18:00
                                                    trešdiens no plkst. 14:00 ldz 18:00
                                                    ceturtdiens no plkst. 14:00 ldz 18:00
                                                    piektdiens no plkst. 14:00 ldz 17:00
                                                    ceturtdiens un piektdiens pieem draudzes mctjs.

Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 10:00
                            piektdiens plkst. 18.00
Rgas Vec Sv. ertrdes Evaliski luterisk baznca


Adrese: ertrdes 8, Rga, LV-1010  
Tlrunis: 7275707
Mob. tlrunis:  28315566

Mctji: Romns Skuja
                 Tlrunis: 29414559
               
                 Rinalds Grants
                 Tlrunis:  26318931
                 E-pasts: macitajs@gertrudesbaznica.lv


Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 10:00
                            sestdiens plkst. 19:00
                            ceturtdiens plkst. 19:00 (no 1. jnija ldz 30. septembrim).

Rgas Balt evaliski luterisk baznca


Baznca: Baltsbazncas 50, Rga, LV-1015   
Tlrunis: 7351569
Draudze: Baltsbazncas 34/36, Rga, LV-1015  

Mctjs: Vilnis Jansons
Mob. tlrunis:  29236754
E-pasts: certus40@navigator.lv

Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 10:00

Rgas Sv. Trsvienbas evaliski luterisk baznca


Baznca: Sarkandaugavas 10, Rga, LV-1005   
Tlrunis: 7392718
Draudzes nams:
Sarkandaugavas 1, Rga, LV-1005

Mctjs: Austris Rviš
Mob. tlrunis:  29158909
E-pasts: kubesele@one.lv

Evaliste: Linda Straume
Mob. tlrunis: 26445214
E-pasts: tigosaur@yahoo.com


Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 10:00
                            trešdiens plkst.  19:00


Rgas Krusta evaliski luterisk baznca


Adrese: Ropau 120, Rga, LV-1006   
Tlrunis/ fakss: 7552041

Mctjs: Ivars Jkabsons
Mob. tlrunis: 29482497

Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 10:00
                             trešdiens plkst. 19:00

Augsburgas ticbas apliecbas Rgas luteru draudze


Adrese: Miesnieku 12-2.st., Rga, LV-1050   
Tlrunis: 7224410Rgas Augšmcelšans evaliski luterisk draudze

Adrese: Klus 4, Rga, LV-1013   
Tlrunis: 7361157

Mctjs: Guntis Kalme
Mob. tlrunis: 28884021
E-pasts: guntiskalme@hotmail.com

Mctjs: Aivars Smuidris
Mob. tlrunis:  26522538
E-pasts: asmuidris@inbox.lv

Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 10:00Bieru Sv. Katrnas evaliski luterisk baznca

Adrese: Biernieku 146, Rga, LV-1079   
Tlrunis: 7537229,
7702517

Mctjs: Aleksandrs Bite
Mob. tlrunis: 29172798
E-pasts: a.bite@apollo.lv

Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 10:00, otrdiens plkst. 7:00Rgas Katlakalna evaliski luterisk draudze


Adrese: p/n Katlakalns , ekavas pagasts, Rgas rajons, LV-2111    Tlrunis: 7600521


Rgas Meaparka draudze


Adrese: Ezermalas 28, Rga, LV-1014   
Tlrunis: 7557943
Mjas lapa: http://www.mezaparkadraudze.lv/

Mctjs: Rolands Eimanis
Mob. tlrunis: 29456156

Mctjs: Ilmrs Rubenis
Mob. tlrunis: 29191289
E-pasts: nilmars@one.lv


Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 10:00, trešdiens plkst. 19:00
Bolderjas evaliski luterisk draudze

Adrese: Liel 45, Rga, LV-1016 

Mctjs: Artis Burovs
Mob. tlrunis: 26765088

Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 10:00Rgas evanlista Lkas evaliski luterisk krievu draudze

Adrese: Ezermalas 28, Rga, LV-1014   
Tlrunis: 7537229Rgas Nedzirdgo evaliski luterisk draudze

Adrese: Ja iel 7, Rg, LV 1050
Tlrunis:  7224028
E-pasts: janabaznica@apollo.lv

Mctjs: Ingus Dauksts
Tlrunis:  7224028
Mob. tlrunis: 26430769
E-pasts: inguscaps@gmail.com

Dievkalpojumi: mneša 1., 3. svtdien plkst. 14:00Rgas Sv. Marka draudze


Adrese: Lielvrdes iel 57–1, Rg, LV 1006

Tlrunis:  7553724

Mctjs: Uldis Rokalns
Tlrunis: 7553724
Mob. tlrunis:  29431426

Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 11:00
Rgas Beru evanliski luterisk draudze

Adrese: Brvbas 440, Rga, LV1056  
Tlrunis: 7901061

Mctjs: Videmars Rumpters
Tlrunis: 7597826
Mob. tlrunis: 26349887
E-pasts: evruvid@inbox.lv

Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 10:00Rgas Mrtia evaliski luterisk baznca


Adrese: Slokas 34, Rga, LV-1007  
Tlrunis: 7458398
Diakonija adrese: Mrtia 3, Rga, LV-1048   
Tlrunis: 7614882

Mctjs: Dainis Markovskis
Tlrunis: 7458398
Mob. tlrunis: 26549795
E-pasts: dainism@latnet.lv


Dievkalpojumi: svtdiens 10:00
                            ceturtdiens 18:00Rgas evaliski luterisk Misiones baznca


Adrese: iekurkalna 1.lnija 78, Rga, LV-1026   
Tlrunis: 7367176

Palgmctjs: Armands Konrds   
Tlrunis: 7341300
Mob. tlrunis:  29477194
E-pasts: Earmandsdo@uninet.lv


Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 10:00Rgas Jaunciema evaliski luterisk draudze


Adrese: Jaunciema 5.šrslnija 6/8, Rga, LV-1023   
Mob. tlrunis: 29163420

Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 14:00
Draudze vakanta


Rgas igauu Ptera-Pvila evaliski luterisk draudze

Adrese: Ja iel 7, Rg, LV 1050

Igaunijas ELB mctjs: Valdeks Johansons
Tlrunis: +372 6722924
Mob. tlrunis: +372 55536049

Dievkalpojumi: mneša 4. svtdien plkst. 12:15Rgas Sv. Pvila evaliski luterisk draudze

Adrese: A.Deglava 1, Rga, LV-1009   
Kanceleja:
A. Deglava iel 10, Rga, LV-1009   
Tlrunis: 7295688; 7295689
Mobilais tlr.: 29448045
e-pastsirena.d@apollo.lv
   
Darba laiks: otrd., piektd. plkst. 10:00-14:00; trešd. plkst. 16:00-18:00

Mctjs: Arnis Bergmanis
Mob. tlrunis: 26398999
Tlrunis: 7295688; 7295689

Dievkalpojumi:  svtdiens plkst. 10:00
                             ceturtdiens plkst. 18:00Rgas Kristus evaliski luterisk draudze


Adrese: Mness 1, Rga, LV-1057  

Palgmctjs: Agris Sutra
Mob. tlrunis: 29243697
E-pasts: sutra@delfi.lv

Dievkalpojumi: svtdiens 8:00, 11:00,
                             trešdiens 18:00, mneša
                             2. ceturtdien 15:00 (Juglas pansiont)Romas katou bazncas un draudzesRgas Sv. Jkaba Romas katou katedrle


Adrese: Jkaba 9, Rga, LV-1050   
Tlrunis: 7326419
Mjas lapa: http://www.catholic.lv/katedrale

Gardznieki:
Arhibskaps metropolts Kardinls:  Jnis Pujats,
                                                                  Tlr./fakss: 7220775
                                                                   e-pasts: curia@e-apollo.lv

Priesteris: Paskals Marija Jerumanis, Dr.theol.
                     Tlrunis: 7222360
                     e-pasts: pmj@catholic.lv
                 
                     Juris Jalinskis, Dr. iur. can.
                     Tlrunis: 7205218
                     Mob. t.:  29421330;
  
                     Andrejs Kazakevis
                     Mob. t.: 26548498

Diakons:  Gunrs Konstantnovs
                  Tlrunis: 7326419, 7572163 (m.)
                   Mob. t.: 29654800.Dievkalpojumi:
darbdiens Sv. Mise plkst.  8:00
                            sestdiens un pirmssvtku diens Sv. Mise plkst. 8:00 un 18:00
                            svtdiens Sv. Mise plkst. 8:00, 9:00, 11:00 (galven), 15:00 un 18:30
                            svtku diens Sv. Mise plkst. 8:00, 11:00 (galven) un 18:30

Baznca atvrta katru dienu no 7:00 ldz 19:00 vasar un  no 7:00 ldz 18:30 ziem

Šaj laik ir iespja persongi vai telefoniski saemt tuvku informciju par kristbm, laulbm, katehzi, mjas pasvti, slimnieku apmeklšanu, brm, k ar persongi prrunt kristga rakstura jautjumusRgas Sv. Jkaba kapella


Adrese: Mness 1, Rga, LV-1013   Rgas Sv. Jkaba Romas katou katedrle, Adorcijas kapella

Adrese: Klostera 4, Rga, LV-1050   
Rgas Sv. Franciska Romas katou baznca


Adrese: Katou 16, Rga, LV-1003   
Tlrunis: 7223105
Mjas lapa: http://www.catholic.lv/franciski/

Prvests: Pr. Aleksns Oğerts OFMCap
                  Mob. tlrunis: 26563624
Viceprvests: Pr. Pauls Kaviš, Dr. Theol.
                         Tlrunis:
7358686
                         Mob. tlrunis:
26785947,
                         e-pasts: prefekts@one.lv
Vikri: Pr. Artrs Krištapovis
              Tlrunis:
7223086
              Mob. tlrunis: 29784483
              e-pasts: kristapart@one.lv

            Pr. Andris Kravalis
            Tlrunis: 7358688

            Mob. tlrunis: 29497000

            e-pasts: krandris@catholic.lv

Svts Mises: darbadiens no rta: 7:00 un 8:00, 18:00
                         svtdiens un svtku diens: plkst.  7:30, 8:30 ( pou val.), 9:30 (brniem), 11 00,  18:00

Baznca atvrta katru dienu:  no plkst. 6:00 ldz plkst. 13:00
                                                    no plkst. 15:00 ldz vakara Sv. Mises beigmRgas Spju Dievmtes Romas katou draudze

Adrese: Pils 5, Rga, LV-1050   
Tlrunis: 7227177
Mjas lapa: http://www.catholic.lv/Dievmates

Draudzes prvests: pr. Andrejs Trapuka
Tlrunis: 7227177
Fakss: 7221534
Mob. t.: 29190359

Draudz rezid: pr. Viktors Pentjušs MIC
Tlrunis: 7214506

Kalpo vikrs: pr. Andris Priede
Mob. tlrunis: 28220817
e-pasts: priedea@inbox.lv

Svts Mises: pirmdien - sestdien: 7:30, 18:00 (ziem) / 19:00 (vasar)
                         svtdien:  9:00 (lietuviešu valod)
                                           10:30 (latviešu valod)
                                           12:00 (pou valod)
                                           18:00 (ziem) / 19:00 (vasar) (krievu valod)
                        svtku diens:  9:00 (lietuviešu valod)
                                                   10:30 (latviešu valod)
                                                   12:00 (pou valod)
                                                   18:00 (ziem) / 19:00 (vasar) (krievu valod)
     


Rgas Sv. Alberta Romas katou baznca

Adrese: Liepjas 38, Rga, LV-1002   
Tlrunis: 7613630
Mjas lapa: www.catholic.lv/Alberta/

Draudzes prvests: t. Oerts Aleksns OFMCap
Tlrunis: 7613630, 7617620
Mob.t.: 26563624

Draudz kalpo vikrs: t. Vitolds Viševskis OFMCap

Svt Mise: no pirmdienas ldz sestdienai: plkst. 7:00 - pou valod
                                                                                      8:00 - latviešu valod
                                                                                     18.00 - latviešu valod
                     svtdiens un svtku diens: plkst. 8:00 - pou valod
                                                                                    9:00 - latviešu valod
                                                                                    11:00 (Summa) - latviešu valod
                                                                                    18:00 - latviešu valodRgas Sv. Jzepa Romas katou baznca


Adrese: Embtes 12/14, Rga, LV-1007  
Tlrunis: 7472299
Mjas lapa: http://www.catholic.lv/Jazepa

Prvests:  Andrejs Kazakevics
Priesteris: Alda Ziemea
                    Tlrunis: 7472299
                     Mob. t.: 26821774

Svt Mise: pirmdien - sestdien plkst. 7:15 un 18:00
                      svtdiens un svtku diens plkst. 9:00 - pou valod
                                                                         plkst. 11:00 (Summa) - latviešu valod
                                                                         plkst. 18:00 - Sv. Mise jauniešiem (latv. val.)
                                                                                     plkst. 13.00 - krievu valod (no Adventa 1. svtdienas ldz Vasarsvtkiem)Rgas Sv. Marijas-Magdalnas Romas katou baznca


Adrese: Klostera 2, Rga, LV-1050   
Mob. tlrunis: 29127456
Mjas lapa: http://www.catholic.lv/Magdalena

Draudzes prvests: pr. Juris Škapars
                                   mob. t.: 29127456
                                   e-pasts: jskapars@yahoo.com
Bskaps: Jnis Cakuls
                 Tlrunis: 7227266, 7224314
Viceprvests: pr. Jnis Budkns:
                          Tlrunis: 7148114

Dievkalpojumi:
Darbdiens un sestdiens plkst. 7:00, 19:00
                            Svtdiens plkst.  8:00, 10:00,  14:00 (angu val.), 18:00 (jauniešu, latviešu val.)
                            Svtku diens (kas iekrt darbdiens) plkst. 7:00, 10:00, 19:00
Visi dievkalpojumi (izemot svtdienas Sv. Mises plkst. 14.00 un plkst. 18.00) notiek latgaliešu valod.

Baznca atvrta katru dienu no plkst. 6:30 ldz plkst. 20:00Bolderjas Vissvtks Jaunavas Marijas Debess uzemšanas baznca


Adrese: Gobas 17, Rga, LV - -1016
Tlrunis:
7443663
Mjas lapa: http://www.catholic.lv/Bolderaja/

Draudzes prvests: pr. Juris Zagorskis
Mob. trunis: 29526399; 26536428

Svt Mise (latviešu valod): Otrdien,
trešdien, ceturtdien, piektdien -plkst. 18:00
Sestdien - plkst.  9:00 (pou valod)
Svtdien -plkst. 10:00 (latviešu valod)
Svtku diens - plkst. 18:00 (kas iekrt darbadiens)

Rgas Kristus karaa Romas katou baznca


Adrese: Mea prospekts 86, Rga, LV-1005   
Tlrunis: 7393003
Mjas lapa: http://www.catholic.lv/KristusKarala

Draudzes prvests: pr. Edvards Pavlovskis
Mob. t.: 29268885

Svt Mise (latviešu valod): pirmdiena - setsdiena - plkst. 9:00

                                                   svtdien - plkst. 9:00 (pou valod)
                                                                     plkst. 11:00 (latviešu valod)
Rgas metropolijas Romas katou Krija


Adrese: Maz Pils 2a, Rga, LV-1050   
Tlrunis: 7224314
, 7227266
Fakss: 7820274.
e-pasts: curia@mail.bkc.lv

Kontaktpersona: krijas sekretrs Ivars KalvnsRgas Vissvtks Trsvienbas Romas Katou baznca


Adrese: A.Deglava 63, Rga, LV-1035   
Tlrunis: 7703623
Mjas lapa: http://www.dievnams.lv/projekts1.html

Prvests:
Oerts Daeckis
Mob.tlr.: 26465014

Angliku bazncaRgas Sv. Pesttja angliku baznca


Adrese: Angliku 2a, Rga, LV-1050   
Tlrunis: 7222259
Mjas lapa: www.anglicanriga.lv

Mctjs: Jnis Cltis
Tlrunis: 7211390; 7034441
Mob.tlr.:  26487033
e-pasts: juris.calitis@lu.lv

Bazncas kanceleja:
Atvrta otrdiens (Angliku iel 2a) plkst. 17:00 – 19:00
Tlrunis: 7222259

Draudzes priekšnieki:
Betsija Hanselmane
Tlrunis:  75193504
e-pasts: betsy@apollo.lv

Juris Balodis
Mob. tlrunis: 29425692
e-mail: jbalodis@e-apollo.lv

Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 11:00Pareizticgo bazncasRgas Kristus Piedzimšanas pareizticgo katedrle


Adrese: Brvbas bulvris 23, Rga, LV-1050   
Tlrunis: 7211216, 7211207

Baznca atvrta katru dienu no plkst. 7.oo ldz 19.oo.

Dievkalpojumi notiek katru dienu.

Dievkalpojumu skums darbadiens 7:30 un 17:00 (vasaras laik 18:00), svtdiens un svtku diens 7:00, 9:00 un 17:00 (vasaras laik 18.00)

Katru dienu plkst.11.00 un 16.00 notiek aizlgumi pie Svtmoceka Rgas Ja relikvijm.Rgas latviešu Debesbraukšanas pareizticgo draudze


Adrese: Mness 2, Rga, LV-1013   
Tlrunis:7585381
Mob. tlrunis: 29666176

Dievkalpojumi:
Baznca atvrta dievkalpojumu laik.

Dievkalpojumi notiek sestdiens plkst. 17:00 un svtdiens plkst. 10:00

Svtku diens svtku priekšvakar plkst. 18:00 notiek Visnakts dievkalpojums, svtku dien plkst. 9:00 Dieviš liturijaRgas Sv. Ja Priekštea pareizticgo baznca


Adrese: Kalna 21, Rga, LV-1003   
Tlrunis: 7144465Rgas Sv. Trijdbas Prdaugavas pareizticgo baznca

Adrese: Mea 2, Rga, LV-1048   
Tlrunis: 7612079

Baznca atvrta katru dienu no plkst. 8:00 ldz 20:00

Dievkalpojumi darbadiens plkst. 8:30 un 17:00
                            svtdiens un svtku diens notiek divas Dievišs liturijas: agr plkst.7:00 un vl plkst.10:30Rgas Sv. Trijdbas pareizticgo katedrle

Adrese: K.Barona 126, Rga, LV-1012   
Tlrunis: 7278763Rgas Vissvts Dievmtes pasludinšanas pareizticgo baznca

Adrese: Gogoa 9, Rga, LV-1050   
Tlrunis: 7220566
Rgas Vissvts Dievmtes patvruma pareizticgo draudze

Adrese: Mness 3, Rga, LV-1013   
Mob. tlrunis: 29882308
Rgas Visu Svto pareizticgo baznca

Adrese: Katou 10a, Rga, LV-1003   
Tlrunis: 7211184
, 7227242

Baznca atvrta dievkalpojumu laik.

Dievkalpojumi: pirmdien un ceturtdien
no 7:45 ldz 10:30
                            trešdien un piektdien
7:45 ldz 10:30 un no 17:00 ldz 18:30
                            sestdien: no 8:00 ldz 11:00 un no 17:00 ldz 19:30
                            svtdien: no 8:00 ldz 12:00 un no 17:00 ldz 18:30
                            svtku dienu iepriekšj vakar plkst. 17.00 notiek Visnakts dievkalpojums, svtku dien plkst. 8.30 Dieviš liturijaRgas Mihaila Erceea pareizticgo baznca


Adrese: Maskavas 170, Rga, LV-1019   
Tlrunis: 7138915
, 7145754

Baznca atvrta katru dienu no plkst. 8:00 ldz 16:00 (diens, kad ir vakara dievkalpojumi, ldz 20:00)
Dievkalpojumi notiek sestdiens, svtdiens un svtku diens 9:30 un 17:00Rgas Sv. Aleksandra evska pareizticgo baznca

Adrese: Brvbas 56, Rga, LV-1011  
Tlrunis:  7283201

Baznca atvrta katru dienu no plkst. 8:00 ldz 19:00

Dievkalpojumi notiek katru dienu
Dievkalpojumu skums: darba diens – 9:00 un 18:00, svtdiens un svtku diens – 7:00, 10:00 un 18:00
Rgas Kristus Pesttja Svtbildes pareizticgo baznca

Adrese: Vienbas gatve 76, Rga, LV-1004  
Tlrunis: 7622077


Rgas Kristus Apskaidrošanas pareizticgo draudze


Adrese: Mea prospekts 11, Rga, LV-1014  
Tlrunis: 7397676Rgas Sv. Gregora Apgaismotja baznca


Adrese: Kojusalas 5, Rga, LV-1003   
Tlrunis: 7245521Rgas Preobraenska pareizticgo baznca


Adrese: Mea prospekts 11, Rga, LV-1014   
Tlrunis: 7397676Baptistu bazncas un draudzesRgas Mateja baptistu draudze


Adrese: Matsa 50b, Rga, LV-1009   
Tlrunis: 7506050
Fakss: 7277218
e-pasts: matejs@matejs.lv
Mjas lapa: www.matejs.lv

Mctji:  Pteris Sprois
                  Tlrunis: 7506050
                  e-pastspeteris@matejs.lv

                  Ainars Baštiks
                  Tlrunis: 7506049
                  e-pasts: ainars@matejs.lv

                  Sludintjs:  Kaspars Šterns
                  Tlrunis: 7506050
                  e-pasts: kaspars@matejs.lv

Priekšnieks: Armands Gertners
Mob. tlr.: 29217986
e-pasts: armands@matejs.lv

Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 9:30, 11:30, 14:00Rgas genskalna baptistu draudze


Adrsese: Mrupes 14, Rga, LV-1002   
Tlrunis: 7611934, 7611528
e-pasts: draudze@agenskalns.org
Mjas lapa: www.agenskalns.org

Mctjs: Edgars Mais
Tlrunis: 7612597
e-pasts: gregors@parks.lv

Priekšnieks: Jnis Balodis
Mob. tlrunis: 29478479
e-pasts: balodisjanis@yahoo.de

Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 11:00,  3. svtdien ar plkst. 17:00Angu-Amerikas Misiones biedrba


Adrese: Lplša iel 117, Rg, LV-1003
Tlrunis: 7220396


enerldirektors
: Jnis Alfrds Šmits
E-pasts
smits@am.lvRgas Atmodas krievu baptistu Iguciema draudze

Adrese: Slokas 90, Rga, LV-1007   
Tlrunis: 7471977Rgas Krusta Evaliski kristgo baptistu baznca


Adrese: Raunas 37a, Rga, LV-1084   
Tlrunis: 7564649Rgas Golgtas baptistu draudze

Adrese:Hospitu 32, Rga, LV-1013  
Tlrunis: 7377301
e-pasts: golgata@baptist.lv

Mctjs: Andrejs Šterns
Ttlrunis: 7377301
e-pasts: alsterns@junik.lv

Mctjs: Atvars Aivars
Tlrunis: 7997130

Priekšnieks: Arvds Gertners
Tlrunis: 7368462

Dievkalpojumi svtdiens plkst. 10:00Rgas Seminra baptistu draudze


Adrese: Lplša 37, Rga, LV-1011   
Trunis:
7283816, 7223379

Mctji:  Ilmrs Hiršs

                 Edgars Godiš
                 Tlrunis: 7620845
                 e-pasts: godins@parks.lv

Priekšnieks:  Dzintars Kazlovskis

Dievkalpojumi: svtdiens 10.00Rgas Misiones baptistu draudze

Adrese: Lplša 117, Rga, LV-1003   
Tlrunis: 7220396
Fakss: 7557999

Mctjs: Pteris Samoilis
Mob. tlrunis: 29240408
e-pasts: mission@mailbox.riga.lv

Priekšnieks: Konstantns Jurionoks
Mob. tlr. 29558841

Dievkalpojumi:  svtdiens plkst. 10:00 krievu valodRgas Vlandes baptistu draudze

Adrese: Vlandes 9, Rga, LV-1010   
Tlrunis: 7323928
e-pasts: vilande@vilande.com
Mjas lapa: www.vilande.com

Mctjs: irts Ašnevics
Tlrunis: 7324360,
e-pasts: girts@vilande.com

Priekšnieks: Daniels dolfs Liepiš
Mob. tlr.: 29256971

Dievkalpojumi: svtdiens plkst. 11:00Rgas baptistu Bteles draudze

Adrese: "Ielejas", Garkalnes pag., Rgas raj., LV-2137
Tlrunis: 7348056

Sludintjs:  Nikolajs Vdovs
Tlr.7990305
e-pasts: vdov@junik.lv

Dievkalpojumi svtdiens plkst. 11:30Rgas Betnijas krievu baptistu draudze

Adrese: Hospitu iel 32, Rg, LV-1013
e-pasts: betanija@bible.lv

Mctjs:  Vladimirs Andrijecs
Sludintjs: Vitlijs Šeemba
Tlr.7614958
e-pasts: shelemba@bible.lv

Priekšnieks: Ivo Dailovs
Tlr. 7355074

Dievkalpojumi:  svtdiens plkst. 14:30Rgas Evalija baptistu draudze

Pasta adrese: Lokomotves iel 18-49, Rg, LV-1057

Priekšnieks: Jervans Grbans
Tlr. 7205119

Dievkalpojumi:  svtdiens plkst. 11: 00 Kaieru iel 15Rgas Iuciema baptistu draudze

Adrese: Slokas iel 90, Rg, LV-1007
Tlrunis: 7471977

Sludintjs: Boriss Posikauks
Tlrunis: 7419798


Dievkalpojumi:
svtdiens plkst. 11:00Rgas Internacionl baptistu draudze


Adrese: Lplša iel 37, Rg, LV-1011

Sludintjs: Marks Sandbergs
Tlrunis: 7450798
Priekšnieks: Artrs Petrovskis
Tlrunis: 7972207


Dievkalpojumi:
svtdiens plkst. 10:30Rgas Jaun evalisk baptistu draudze

Adrese: Lplša iel 117, Rg, LV-1033

Mctjs: Pteris Samoilis
Mob. tlr. 29240408
e-pasts: mission@mailbox.riga.lv

Priekšnieks: Vitlijs Navickis

Dievkalpojumi svtdiens plkst. 13:00Rgas Pestšanas Tempa baptistu draudze

Adrese: Lplša iel 117, Rg, LV-1003
Tlrunis: 7220396
Fakss: 7557999

Mctjs: Uis Pallo
Mob. tlr. 29282897
e-pastspstemplis@delfi.lv


Dievkalpojumi:
svtdiens plkst. 18:00Jaunapustulisk baznca un draudzeLatvijas Jaunapustulisk baznca

Adrese: G. Astras, Rga, LV1084   
Tlrunis: 7802763
Mobilais tlr.:  26329706
Mctjs:  7571357
Fakss:  7802764
e-pasts: nak_latvija@navigator.lv   
   
Darba laiks:  10-17

Dievkalpojumi:  svtdien plkst. 10:00 (tulkojums krievu valod)
Vecticbnieku bazncasRgas Grebenšikova vecticbnieku baznca

Adrese: Maz Krasta 73, Rga, LV-1003   
Tlrui: 7144565, 7113083
Fakss: 7144513
e-pasts: oldbel@delfi.lv


   

 


Metodistu draudzesLatvijas Apvienot metodistu Baznca, Rgas 1. draudze


Adrese: Akas 13, Rga, LV-1011   
Tlrunis: 7311442
Fakss: 729337
e-pasts : riga1met@latnet.lv
Mjas lapa: http://www.gbgm-umc.org/latvia/firstlv.htm

Mctji : G.Medne
Draudzes Valdes priekšniece : .Simsone

Dievkalpojumi : Stdien plkst. 11:00 (vasar 10:00)
Svtdienas skola brniem : Svtdien  plkst. 11:00
Bbeles stundas : Svtdien plkst. 12:00Latvijas Apvienot metodistu Baznca, Rgas 2. draudze

Adrese: Slokas 6, Rga, LV-1048  
Tlrunis/ fakss: 7614501
e-pasts : milda_v@navigator.lv
Mjas lapa: http://www.gbgm-umc.org/latvia/indexlv.htm

Mctji:  M.Vainovska, A.Vainovskis


Latvijas Apvienot metodistu Baznca, Rgas krievvalodg draudze

Adrese: Akas 13, Rga, LV-1011   
Tlrunis: 7311442
Fakss: 7614501
Mjas lapa: http://www.gbgm-umc.org/latvia/indexlv.htm

Mctjs: A. Vainovskis


Septts dienas adventistu draudzesSeptts dienas adventistu Rgas 1. draudze


Adrese: Bazncas 12a, Rga, LV-1010   
Tlrunis: 7287383,
7289659,  7243038
Internets:    http://www.riga.adventisti.lv

Mctjs:  Vilnis Latgalis
Mob. lr.:  26420077
Tlr. (ofis):  7289659
e-pastsvilnis@baznica.lv


Dievkalpojumi: piektdiens (ziem) plkst. 18:00
                            piektdiens (vasar) plkst. 19:00
                            sestdiens plkst. 11:00
Septts dienas adventistu Rgas 2. draudze

Adrese: Bazncas 12a, Rga, LV-1010   
Tlrunis:
7469847

Mctjs:
  Oegs Mihailovs
Mob. tlrunis:  2 9123850
e-pasts: olegs@baznica.lv


Dievkalpojumi:  Piektdiens (ziem) plkst. 18:00
                             Piektdiens (vasar) plkst. 19:00
                             Sestdiens plkst. 10:00, 18:00
                             Svtdiens plkst. 18:00Septts dienas adventistu Rgas 3. draudze

Adrese: Annimuias bulvris 29, Rga, LV-1067   
Tlrunis:
7289659

Mctjs: Alfrds Jkobsons
Mob. tlr.: 29259848
e-pasts: alfreds@baznica.lv


Dievkalpojumi: sestdiens plkst. 11:00
 


Septts dienas adventistu Rgas 4. draudze

Adrese: Bazncas 12a, Rga, LV-1010   
Tlrunis: 7286386

Mctjs
: Oegs Mihailovs
Mob. tlr.: 2 9123850
Tlr. (ofis): 7469847
e-pasts: olegs@baznica.lv


Dievkalpojumi: piektdiens (ziem) plkst. 18:00
                            piektdiens (vasar) plkst. 19:00
                            sestdiens plkst. 12:00
                            svtdiens plkst. 10:00Septts dienas adventistu Rgas 5. draudze

Adrese: Ropau 2, Rga, LV-1039   
Tlrunis: 7845868

Mctjs: Uldis Liepiš
Mob. tlr.:  29274756
Tlr. (ofis): 5044441
e-pasts: dis@oic.lv


Dievkalpojumi: piektdiens (ziem) pklst. 18:00
                            piektdiens (vasar) plkst. 19:00
                            sestdiens plkst. 10:00
 


Septts dienas adventistu Rgas 6. draudze

Adrese: Raktes 12, Rga, LV-1067   
Tlrunis: 7149055

Mctjs
: Nikolajs Bogatiruks
e-pasts: rozkovs@latnet.lv

Dievkalpojumi: piektdiens (ziem) plkst. 18:00
                            piektdiens (vasar) plkat. 19:00
                            sestdiens plkst. 10:00, 18:00
                            svtdiens plkst. 10:00Septts dienas adventistu Rgas 7. draudze

Adrese: O.Vcieša 4, Rga, LV-1004   
Tlrunis: 7605639

Mctjs:  Ojrs Incenbergs
Mob. tlr.: 26308116

Dievkalpojumi: piektdiens (ziem) plkst. 18:00
                            piektdiens (vasar) plkst. 19:00
                            sestdiens plkst. 10:00

 


Septts dienas adventistu Rgas 8. draudze

Adrese: Pardes 4, Rga, LV-1016   
Tlrunis: 7253349

Mctjs:  Sergejs Kona
Mob. tlr.:  26081745
e-pasts:
koncasergey@yahoo.com

Dievkalpojumi: piektdiens (ziem) plkst. 18:00
                           piektdiens (vasar) plkst. 19:00
                           sestdiens plkst. 10:00
                           svtdiens plkst. 19:00
 


Septts dienas adventistu Rgas 10. draudze

Adrese: Aglonas 4a, Rga, LV-1057   
Tlrunis: 7455982

Mctjs:  Sofija aruna
Mob. tlr.:  29165033
Tlr. (ofis): 7472587Vassrasvtku draudzes"Lab vsts", Rgas Vasarsvtku draudzes kristgais centrs


Adrese: nijas 99, Rga, LV-1084   
Tlrunis: 7802150
Fakss:  7802151
e-pasts info@goodnews.lv
Mjas lapa: http://www.goodnews.lv"Cerba", Rgas Vasarsvtku draudze


Adrese: Nometu 31, Rga, LV-1002   
Tlrunis: 7602604
 


Atklsme vasarsvtku draudze

Adrese: Maskavas 30, Rga, LV1050   
Tlrunis: 7204767Vasarsvtku draudze "Getzemane"

Adrese: Skanstes 31, Rga, LV1013   
Tlrunis: 7370897Reformtu draudzesRgas Reformtu Bbeles draudze

Adrese: Mrstau 10, Rga, LV-1050   
Tlrunis:
7212036
Mjas lapa: http://www.rrbd.lv/

Mctjs: Alvis Sauka
Mob. tlrunis: 29228328
e-pasts: alsauka@yahoo.com

Dievkalpojumi: sestdiens plkst. 10:00Rgas Reformtu Bru Evaliski luterisk draudze

Adrese: Mrstau 10, Rga, LV-1050   
Tlrunis: 7212036Ebreju religisks draudzes


Rgas ebreju reliisk draudze

Adrese: Peitavas 6/8, Rga, LV-1050  
Tlrunis: 7214507


"Šamir", Rgas un Latvijas ebreju reliisk draudze

Adrese: Stabu 63, Rga, LV-1011   
Tlrunis: 7270827


"Habad ubavi", ebreju draudze

Adrese: Lplša 141, Rga, LV-1003
Tlrunis: 7204022


Kašruts, ebreju reliisk draudze


Adrese: Dzirnavu 1-5, Rga, LV- 1010   
Tlrunis: 7331918Musulmau draudze"Iman", Rgas musulmau draudze

Adrese: Brvbas 104, Rga, LV-1001   
Mob. tlrunis: 26883284Jehovas lieciniekiJehovas liecinieki, Latvijas birojs

Adrese: Miera 40, Rga, LV-1001
Tlrunis:  7098900
Mjas lapa: http://www.watchtower.org/languages/lt/index.htmlJehovas liecinieki, Kongresu nams


Adrese: Atlantijas 32, Rga, LV- 1015   
Tlrunis: 7346646Jehovas liecinieki, Torakalna draudze


Adrese: Vienbas gatve 30,Rag , LV1004   
Tlrunis: 7602238Jehovas liecinieki, valstbas zle

Adrese: Pardes 4-311, Rga, LV- 1016Citas draudzesJaun Paaudze

Adrese: Irlavas 7, RGA, LV- 1046   
Tlrunis: 7441502; 7441501
Fakss: 7440536
e-pasts: info@ng.lv
Mjaslapa: http://newgeneration.lv/lat/

Mctjs:  Aleksejs LedjajevsPestšanas Armija Latvij, Rgas 2. korpuss "Betnija"

Adrese: Varaknu 1, Rga, LV-1019   
Tlrunis: 7138759
Mjas lapa: http://www.pestisanasarmija.lvRgas Bahai ticbas draudze

Adrese: A.aka 109-16,17, Rga, LV-1011   
Tlrunis: 7845254
e-pasts: nsa@bahai.lv
Mjas lapa: www.bahai.lvRgas bbelisk draudze


Adrese: Mrupes 16, Rga, LV-1002   
Tlrunis: 7614958Rgas Centra Kristus draudze

Adrese: Maz Nometu 1-p.k. LTG, Rga, LV-1002   
Mob. tlrunis: 29427738Rgas Rmavas dievturu draudze


Adrese: Traudlietuves 16-9, Rga, LV-1026   
Tlrunis: 7362469


"Sidabrene", latviešu neatkarg dievturu draudze

Adrese: Kantora 8, Rga, LV - 1004   
Tlrunis: 7617196Starptautisk Krišnas Apzias biedrba, Rgas draudze

Adrese: K.Barona 56, Rga, LV-1011   
Tlrunis: 7272490
e-pasts: bbt@mail.bkc.lv
    
Mjas lapa: http://www.gauranga.lv


/Foto - www.tournet.lv, www.vietas.lv, foto.eks.lv,
http://www.catholic.lv/Dievmates, www.ailab.lv, www.mezaparkadraudze.lv,  www.bibelesbiedriba.lv,/www.gbgm-umc.org/latvia/firstlv.htm, www.daily-tangents.com, www.pareizticiba.lv, www.eleison.lv, www.matejs.lv, www.hotline.lv/baznica, www.rrbd.lv, www.catholic.lv/franciski, www.catholic.lv/katedrale, www.adventistu.baznica.lv, 

karals
karals
Kontakti:    saulriets@saulriets.lv        Copyright, Saulriets.lv 2008-2012